Medlemsvilkår

 • Medlemskortet / nøkkelkortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr 100,-
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlem fra å overholde betalingstermin. Ved unnlatelse av betaling en mnd. kan og vil treningssenteret kreve dobbel betaling neste mnd. (medlemskapet vil holdes gyldig og kort kan benyttes). Ved unnlatelse av betaling og eller at kunden ikke overholder avtale om betaling vil treningssenteret kunne kreve hele kontraktsbeløpet (restbeløp) innbetalt umiddelbart. Vårt tilbud om betaling på AvtaleGiro/avdrag er et ekstra tilbud ut over kontant betaling der vi har tillit til at oppgjør blir gjort i henhold til skissert i kontrakt.
 • Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdør etter å ha åpnet døra med sitt personlige nøkkelkort.
 • Hvis misbruk av personlig magnetkort blir avslørt vil medlemmet kunne bli utestengt fra senteret i hele restererende kontraktstid.
 • Eget magnetkort skal benyttes ved inngangspartiet uansett om dør er åpen eller om du kommer sammen med andre medlemmer.
 • Trening i et delvis ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparater ved at man kommer i klem, får muskelstrekk etc. eller ved funksjonsfeil i apparatet. Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk. Det anbefales å trene sammen med andre.
 • All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han / hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander.
 • Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmet eller andres opphold i sentret.
 • Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig måte .
 • Medlemmer mellom 12-15 år må registreres med foresatt for medlemskap.
 • Det er av sikkerhetsmessige årsaker ikke tilatt å ta med barn inn på treningssenteret.
 • Medlemmet plikter å benytte rent treningstøy og rene sko. Egne innesko i styrkesalen - dvs. IKKE ytterskoene. Det er også pålagt at kundene benytter T-shirt/singlet under trening. Dongeribukse er ikke tillatt.
 • Det tas forbehold om endringer i åpningstidene.
 • Medlemmet plikter å holde orden og rydde på plass utstyr, flasker etc. etter bruk.
 • Treningsbagger og andre personlige eiendeler skal ikke bringes inn i treningssalen, men plasseres i garderobe / garderobeskap under trening.
 • Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC's liste vil medføre livsvarig utestengelse fra Fysiotrimmen AS
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.
 • Treningskontrakten gjelder for avtalt bindingstid. Avbrudd/utsettelse i medlemskap kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn. Avbruddsperioden må være på minimum 3 mnd. Som saklig grunn regnes sykdom, barselspermisjon og studier/arbeide utenbys. Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen. Slike avbrudd i medlemskontrakten kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.
 • Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet på grunn av ulykke, kroniske sykdommer eller lignende uforutsette forhold, betales bare for benyttet tid fram til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon.
 • Misbruk eller overtredelse av ovennevnte regler vil medføre advarsel og ved ytterligere gjentagelse medfører stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av AvtaleGiro i bindingstid.
 • Etter bindingstidens utløp kan medlemskapet sies opp med 3 måneds skriftlig varsel.

Ønsker du å bli medlem hos oss?

Bli medlem!